Stig Lindberg hast

¥1,100,000

Gustavsberg “Ranka” 34cm

¥11,000